Wat is het nieuw ruimtelijk beleidsplan?

30 augustus 2016

2016 is voor Brugge het jaar van de ruimte. Dit jaar werkt de Stad namelijk aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan, een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) uit 2006.

Ruimte is een beperkt goed geworden, waardoor we zuiniger en slimmer moeten omgaan met ons ruimtegebruik. Bij het opstellen van het nieuwe plan moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds kwalitatieve ruimtes voor bijkomende woningen, economie, recreatie en cultuur, en anderzijds de open ruimtes die we willen versterken en klimaatvriendelijk inrichten. Met andere woorden: met meer op minder ruimte wonen, werken, bewegen, ontvangen … én tegelijkertijd de kwaliteit van onze ruimtes vergroten. Slim verdichten en verweven van functies worden grote opgaves voor de toekomst.

Het plan is een beleidsdocument dat de stad hanteert als basisvisie voor het ruimtelijke beleid dat de Stad wil voeren de komende jaren. Het vormt met andere woorden een langetermijnvisie voor de ruimtelijke evolutie van de stad. Op dit kader kan de stad terugvallen voor het coördineren, begeleiden of vergunnen van diverse projecten en zo de langetermijnvisie waarborgen. Daarnaast komen ook de Bruggelingen dankzij dit plan te weten wat er met hun stad ruimtelijk staat te gebeuren de komende jaren en willen we hen inspireren om samen aan die ruimte te werken
De Stad wenst dan ook een visie op de ruimtelijke toekomst van Brugge te creëren die door iedereen gedragen en gedeeld wordt. Het plan wordt verbeeldend en wervend gebracht naar de bevolking toe. Dit aan de hand van 6 stadsbeelden.

Een nieuw soort plan

Hierdoor onderscheidt het nieuwe beleidsplan zich van het vorige structuurplan. Waar het vorige plan erg sectoraal gericht was (bijvoorbeeld groen-, mobiliteits- of nederzettingsstructuur), zal het vernieuwde plan strategischer benaderd worden. Een sectorale visie zorgde er namelijk voor dat elke ruimte één functie toegewezen kreeg: ofwel wonen, ofwel werken, ofwel mobiliteit, ofwel groen… Dit beleid gaat niet zuinig om met ruimte en bekomt ook niet de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Daarom werken we in dit plan thematisch en strategisch. We geven richting aan het ruimtelijk beleid met thema’s die verstaanbaar en belangrijk zijn voor de Bruggeling.

De zes stadsbeelden zijn

- De solidaire stad: Ruimte om te delen
- De productieve stad: Ruimte om te maken
- De ontspannen stad: Ruimte om te bewegen
- De vertuinde stad: Ruimte om te bloeien
- De veerkrachtige stad aan zee: Ruimte om te stromen
- De romantische stad: Ruimte om te verleiden

Actieve inspraak

Eind 2015 deden we een algemene oproep naar de Bruggeling om hun ideeën te geven over de ruimte in de stad onder de titel: “gezocht: voor ieders idee een plek, voor iedere plek een idee”. De lancering van deze oproep was de start van ‘het jaar van de ruimte’. De ideeën die ingediend werden geven weer hoe de Bruggeling denkt over ruimte, en wat er leeft in de stad. Op bepaalde ideeën werd ook concreet verder gewerkt.

Negen ingediende plekken werden genomineerd tot ‘toekomstplekken’ en werden of worden begeleid om deze, al dan niet tijdelijk, uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de pop-up in het Graaf-Visartpark, de oproep voor herinvulling van de Sint-Goddelieveabdij, de zoektocht naar een herbestemming voor de pastorie van Sint-Pieters, de herinrichting van de Bleekweide tot buurtplek, ...

Het ruimtelijk beleidsplan werkt nu verder op deze en op vele andere ideeën. We hebben 6 thema’s geselecteerd die van strategisch belang zijn voor Brugge. We wensen deze nu voor te leggen aan de Bruggeling. We willen informeren, inspireren maar ook debatteren over deze specifieke thema’s. Dit gebeurt in de week van de ruimte en via de drie stadsdebatten. Ook op deze site kan u uw ei kwijt over de 6 stadsbeelden.

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven