Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge op komst

28 april 2017

Het aangestelde projectteam (de bureaus AWB, Maat en Voorland) legt op dit moment - samen met de dienst ruimtelijke ordening van de stad - de laatste hand aan een voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge (kortweg 'BRB'). De totstandkoming van deze nota is niet enkel hun werk, maar het resultaat van een intensief proces van coproductie en debat met allerlei actoren, gaande van diverse stadsdiensten, andere overheden en Brugse middenveldorganisaties in werkgroepen en workshops, tot elke burger via de organisatie van een ‘week van de ruimte’ in september en drie stadsdebatten in het najaar van 2016 (1 in september, 1 in oktober en 1 in december).

Tot hiertoe was het de bedoeling om zes stadsbeelden te ontwikkelen voor Brugge. De werkgroepen, workshops en debatten toetsten af voor welke ruimtelijke opgaves en kansen de stad staat. Deze zes cross-sectorale thema’s of stadsbeelden kon je eerder al bekijken op deze website.

In het voorontwerp - dat momenteel in opmaak is - onderzoeken we hoe we deze kansen en opgaves specifiek en concreet vertaald zien in Brugge en hoe deze uitvoering moeten krijgen op het terrein. We willen met andere woorden een antwoord geven op de vraag: 'wat zal er concreet veranderen in de diverse wijken en stadsdelen van Brugge?'

Enkele voorbeelden: voor stadsbeeld ‘de productieve stad’ geven we aan welke monofunctionele bedrijventerreinen verweven kunnen worden met andere functies. Voor ‘de romantische stad’ geven we weer welke gebieden een portaalfunctie voor de stad kunnen hebben: gebieden met een hoge knooppuntwaarde voor het openbaar vervoer dat verder kan verstedelijken. In ‘de vertuinde stad’ wordt verduidelijkt hoe we onze open ruimte willen versterken en een halt willen toeroepen aan de bijkomende ruimte die ingenomen wordt. Dit door aan te geven wat de grenzen zijn van de stad en op welke manier we kunnen verdichten en verweven om de bestaande ruimte efficiënter te benutten,…

Voor elke kans en opgave zijn verschillende oplossingen mogelijk: via het doorlopen traject trachtten we de meest duurzame en meest Brugse oplossingen naar voor te schuiven.

Naast het concretiseren van de visie, onderzoeken we ook het instrumentarium. Dit moet duidelijk maken op welke manier we die visie willen bereiken, via welke acties en wie die zal trekken.

Eenmaal de stad het voorontwerp klaar heeft, is het opnieuw aan jou om hierop te reageren.

We hebben doorheen het proces ondervonden dat de Bruggeling terecht begaan is met de ruimtelijke ontwikkeling van Brugge. We verwachten dat jullie opnieuw zullen bijdragen tot een sterk gedragen, haalbaar plan met een goede visie voor de toekomst van onze stad.

Zie ook

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven 

13 oktober 2016

'Zorgwijken en sportstraten' was de titel van het tweede stadsdebat op 13 oktober in het Sint Lodewijkscollege.