Projecten

De toekomst van Brugge is uniek om dat er - naast het verzamelen van ideeën - ook projecten worden opgestart, door burgers. Dit samen met de Stad en heel wat andere actoren.

In 2018 en 2017

In 2017 en 2018 werd er geen grote oproep naar ideeën, projecten of plekken gedaan, maar werd beslist om een aantal stadsprojecten op een cocreatieve manier aan te pakken.
Uiteraard kan je steeds ideeën voor de toekomst van onze stad blijven indienen. We krijgen ook wekelijks nieuwe ideeën binnen, behandelen deze, toetsen ze af bij de stadsdiensten, brengen ze in verbinding met andere projecten en / of groepen en bezorgen uiteraard een antwoord. Ook ideeën die niet onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden, worden geraadpleegd bij nieuwe evoluties, stadsvernieuwingsprojecten en nieuwe plannen. Denk aan de ingediende toekomstplek rond het Sint-Jacobsplein (in kader van een Vlaamse projectsubsidie voor stadsvernieuwing), ideeën in het kader van het anti-eenzaamheidsplan,…  

Een kort overzicht:

- Project Kind- en jeugdvriendelijke stad
Stad Brugge engageerde zich om tegen eind juni 2018 het label kind- en jeugdvriendelijke stad te behalen, wat intussen gelukt is. Want: een stad waar kinderen zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Het label heeft als doel om een stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. In 2017 stond dit platform in het teken van het kind: naast bevragingen, focusgesprekken, belevingsonderzoeken en visievorming, werden er een aantal acties uitgewerkt. Zo was er naar aanleiding van het Fietsival een voortraject met jongeren die input gaven over wat Brugge fietsstad voor hen betekent. Dit mondde uit in stadsvlaggen die in de herfst van 2017 uithingen in de 2 grootste Brugse winkelstraten. Er werd intussen een actieplan uitgewerkt waaraan gewerkt zal worden.

- Opmaak Beleidsplan Ruimte Brugge

In 2016 werd een participatieproject opgestart naar aanleiding van de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan -> 'Beleidsplan Ruimte Brugge'. Er waren onder meer workshops, een oproep naar toekomstplekken en sessies op die plekken, een week van de ruimte, stadsdebatten, ... Momenteel wordt het voorontwerp van dit Beleidsplan uitgewerkt door het aangestelde ontwerpteam, in samenwerking met enkele stadsdiensten. Van zodra dit klaar is, komen we naar jou terug om het plan voor te stellen. Alle info over dit plan en het cocreatieproces via deze link

- Actieplan 'Vierkant tegen eenzaamheid'

Op 3 oktober 2017 werd een startconferentie georganiseerd voor het lokaal actieplan tegen eenzaamheid. Naar aanleiding van een aantal overlijdens in de zomer van 2017 waarbij vier Bruggelingen in alle eenzaamheid gestorven waren, besloot de Stad Brugge om een anti-eenzaamheidsplan op te maken. Maar de stad wil dit niet alleen doen: we gaan hiervoor samen met het OCMW, het middenveld en alle geïnteresseerde Bruggelingen aan de slag. De eerste brainstormsessie was een groot succes: 140 aanwezigen, heel wat dynamiek en ideeën om verder mee aan de slag te gaan. Er werd intussen een actieplan opgemaakt en er kwam een opvolgcongres op 29 november 2018.

- Jaarlijks congres van de toekomst van Brugge: Fietsival

Het jaarlijks congres van de toekomst van Brugge kaderde eind oktober 2017 in het teken van Brugge fietsstad met een heus Fietsival. Zo'n 135 Bruggelingen en mobiliteitsprofessionals luisterden in de voormiddag naar de voorstelling van de Brugse fietsfacts, gaven hun input via een participatieve fietskaart en enkele andere interessante sprekers kwamen het fietsbeleid uit binnen- en buitenland toelichten. In de namiddag kwamen de scholen langs: 250 enthousiaste jongeren werkten mee aan een programma dat op hun maat uitgewerkt werd 

- De toekomst van Zeebrugge

In 2015 won Brugge een conceptsubsidie van € 90.000 in het kader van een wedstrijd die uitgeschreven werd door de Vlaamse overheid voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten moeten een hefboomfunctie vervullen voor een stadsdeel en de algemene leefkwaliteit van het stadsdeel wezenlijk verhogen. Voor het eerst heeft het stadsbestuur nu een allesomvattende studie voor Zeebrugge in handen, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven, op korte, middellange en lange termijn. Belangrijk is ook dat de alle andere actoren (Vlaamse Overheid, MBZ, ...) hier rekening mee kunnen houden bij ontwikkelingen waar zij trekker van zijn. De nadruk in de studie ligt op leefbaarheid en dus op de mensen. Daarom zetten we een uitgebreid traject op om iedereen te informeren en te betrekken. Er komen diverse infomomenten en een publicatie waarin de studie bevattelijk wordt voorgesteld. Vervolgens wordt samen met de bevolking en andere betrokkenen aan de slag gegaan met enkele cruciale plekken en het publieke raamwerk. Vanuit de toekomst van Brugge brengen we jullie op de hoogte van alle info- en inspraakmomenten in kader van dit traject. Alle info op www.detoekomstvanzeebrugge.be

 

In 2016 

2016 is het jaar van de ruimte. Dat betekent dat de Stad Brugge werkt aan een heel belangrijk visiedocument, namelijk het ruimtelijk structuurplan. Burgers zijn daarnaast ook bezig met ruimte en werken samen op heel wat plekken waar er, door de burgers, iets nieuws aan het gebeuren is. De toekomst van Brugge organiseert 'tafelsessies' op 9 plekken en probeert zo de dynamiek en de samenwerking rond deze plekken te versterken

De 9 toekomstplekken zijn:

1. Magdalenakerk: Yot vzw onderzoekt hoe dit kerkgebouw in het Astridpark kan evolueren tot een plaats van ontmoeting (buurtreceptie, fototentoonstelling, tijdelijke koffiebar, circusvoorstelling, …). Samen met studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven wordt dit jaar in gesprek gegaan met  nieuwe partners uit Brugge. Tafelsessie ging door op 2 juli 2016 

2. Bleekweide: deze natuurlijke biotoop in de stad, aan het cohousingproject van ‘Stoer Huus’ in de Baliestraat is nu een stuk verwilderd grasland. Een bloemenweide, ontmoetingsplek, tuinierplek of een stilteplaats voor de buurt behoren tot de mogelijke invulling waar de groep zich wil achter zetten. Tafelsessie ging door tijdens Autoloze Zondag op 18 september 2016

3. Een levendig Brugs kunstenlab: er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen, waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. een plek waar onderwijs, ondernemerschap en creativiteit elkaar ontmoeten. 

4. Graaf Visartpark met een pop-up 'Art Vis' café: Feestcomité Kristus-Koning ijverde voor een pop-up bar in dit park tijdens de zomer van 2016. Dit is een stimulans voor de buren om er tijdens die periode laagdrempelige activiteiten uit te werken. Tafelsessie ging door op 8 juni 2016 en in de maanden juli en augustus was de bar een feit!

5. Ontsluiting domein Ter Dreve: dit domein van 6,5 hectare wacht op ontsluiting. Deze plek biedt mogelijkheden van volkstuintjes, een joggingpad, een dierenweide, kampeerruimte voor jeugdbewegingen, tot een speelbos. Tafelsessie ging door tijdens de dag van de zorg op 20 maart 2016

6. Koetshuis De Boomhut: op het oude kasteeldomein van Freinetschool De Boomhut staat een koetshuis dat niet gebruikt wordt. Het is aan renovatie toe om het van de sloop te redden. Het pand kan onder meer dienst doen als ontmoetingscentrum voor de buurt in het kader van Brede School.

7. Zeebrugge: 'Brugge aan Zee' kan opnieuw een aantrekkelijke plek worden om te wonen en te vertoeven, om te leven, te beleven en te werken. Alle info over de ontwikkelingen voor Zeebrugge zijn terug te vinden op www.detoekomstvanzeebrugge.be

8. De Pastoriewoning van Sint-Pieters: het buurtcentrum van 'De Dijk' barst uit zijn voegen en de nabijgelegen leegstaande pastoriewoning wacht op een creatieve, gedeelde invulling, door de bewoners. Intussen werden al pop-up initiatieven georganiseerd op deze plek zoals 'Pastorie Préférée',  en kreeg de Stad vanuit Vlaanderen in 2019 een bedrag van 660.000 euro voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie op Sint-Pieters. Alle info is te volgen op www.detoekomstvansintpieters.be

9. Sint-Godelieveabdij: dit kloostercomplex in de Boeverijstraat met een prachtige tuin werd recent in erfpacht gegeven aan de Stad Brugge. De Stad dacht samen met Bruggelingen na over de invulling van deze site tijdens het Erfgoedweekend waarvan de tafelsessie doorging op 24 april 2016. Intussen werden 30 ideeën voor een mogelijke invulling gebundeld. Brugge Foundation werd aangesteld om actieve gesprekken te voeren met het stadsbestuur en de erfpachthouder over een eventuele overname van het beheer van deze site. Vandaag wil Brugge Foundation - met diverse partners - op zoek gaan naar een nieuwe, passende bestemming die aansluit bij deze stilteplek.

In 2015

Tijdens verschillende ateliers vormden zich 11 projectgroepen van mensen die samen een idee verder willen uitwerken. Soms was dat idee de optelsom van verschillende individuele ideeën, soms  één heel sterk idee waar anderen graag hun schouders onder steken. 

Fietsbrug

Autovrije stad

Kiss & meet

Ecohuis

Nieuwe woonvormen

Zwart Huis

Fab lab

't Brugs Ei

Brede school - brede buurt

Creatief centrum

Burenhulp