Optimaliseren omgeving Station - Steenbrugge brug

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Toekomstvisie, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
In uitwerking

Optimaliseer het gebied vanaf het station tot en met Steenbrugge op tal van vlakken, denk aan bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid. De komst van de nieuwe Steenbruggebrug en de verhuis van het VTI richting Brugeoise zijn hiervoor opportuniteiten. 

Denk aan:

- Behoud bosje voor brug Katelijnepoort. Hierover werden ook al gelijkaardige ideeën ingediend. Zie deze link. 
- Maak een nieuwe autoweg aan het station, zodat je beter naar het zuiden kan rijden en niet langs de ring moet. De Vaartdijk kan zo volledig autovrij gemaakt worden
- Maak veilige fietspaden aan Ten Briele / Vaartdijk en aan de Sint-Michielsestraat
- Creëer een moderne randparking aan de Steenbrugge brug zodat mensen meer het openbaar vervoer gebruiken om vanaf de randparking tot in het centrum te geraken
- Verbouw het parochiaal centrum aan de overkant, zodat de huidige parking groot genoeg is (denk aan de vele vrachtwagens)
 

Reactie

de toekomst van...
- Een randparking heeft – zo leren binnen en buitenlandse 'good practices' – bij voorkeur 500 parkeerplaatsen of meer. Dit is niet mogelijk in Steenbrugge - De suggestie om de randparking aan beide oevers te situeren werd niet weerhouden onder meer omdat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bepleitte om op de linkeroever een vispaaiplaats te realiseren met natuurlijke oeverinrichting, wat de ecologische waarden van het kanaal ten goede zal komen. Op de linkeroever komt er een buurtpark om de woonkwaliteit van de woningen Vaartdijkstraat en omgeving te verhogen - Voor de vrachtwagenparking die nu op de parking van Steenbrugge staat, zal sowieso nog bijkomend studiewerk gebeuren. Een verhuis richting Katelijnepoort zal niet onderzocht worden - Voor de Sint-Michielsestraat is er een studie lopende die onderzoekt hoe de fietsinfrastructuur verbeterd kan worden
tine devroye
Dank voor uw antwoord. U schrijft dat een grote randparking niet (meer) mogelijk is aan Steenbrugge. Maar als men het parochiaal centrum aan de overkant zou bouwen, zou er toch nog plaats zijn op zelfde locatie als nu. OOK blijft de mogelijkheid ONDERGRONDS parking te maken: met moderne aanleg als Laadpalen voor elektrische voertuigen.., voor overstap op openbaar vervoer als BUS zodat de woonbuurt gespaard zou worden van Vervuiling en drukte . Ondergronds heeft dan voordeel dat men bovengronds invulling kan maken met meer groen en de 'brug beleving mooi blijft.(want parking is onzichtbaar) Onthou ook dat er Nu al een mooie 'brug beleving is vanop de Ring over kanaal aan KAtelijnepoort: dit mooie zicht op wilde natuur wordt door velen geapprecieerd en men maakt er vele fotos. Dus : als men daar toch moest rand(ramp) parking van maken: zullen de rijtjes bomen die er nu staan, dit lelijk zicht niet weg kunnen werken. Alle argumenten tegen parking aan KAtelijne blijven vandaag nog steeds gelden ,en zijn nog urgenter want met meer KLIMAAT urgentie moet men zeker nog meer rekening houden met uitstoot COtwee, en meer overgang naar meer elektrisch en meer (el) openbaar vervoer.
tine devroye
Een nieuwe vaste brug is zeker een goede zaak voor de vlotheid van het verkeer op weg en water. Maar als het enkel dit is, en dan nog wat 'groen' hier en daar en mooi zicht vanaf brug en paaiplaats voor vissen, ben ik daarmee toch niet gepaaid hoor.. Men kan veel meer voor de bereikbaarheid plus LEEFBAARHEID van de buurt doen, op het geschikte moment van deze veranderingen. Meer boten zal niet automatisch minder verkeer op de weg geven.. en zal zeker ten koste gaan van het milieu (verstoring water-leven, vervuiling door motors..) ipv waterweg recht te maken zou men zelfs dit geld beter in ondergrondse goede parking kunnen steken,(met laadpalen elektrisch..) Zie laatste rapport over EU en milieu doelstellingen: "Alleen als we nu de schadelijke systemen compleet afbouwen en de duurzame alternatieven versneld opbouwen, kan Europa die schadelijke trends ombuigen", zo klinkt het bij EMA-directeur Hans Bruyninckx in De Morgen. Hij stelt zijn hoop in het positieve draagvlak dat is ontstaan en de Green Deal van de Europese Commissie die "van Europa een klimaatneutraal en vervuilingsvrij continent moet maken". In 2020 zal de EU maar 6 van zijn 35 milieudoelstellingen halen. De EU beschikt nog over 10 jaar om het tij te keren, zo klinkt het. Er is vooruitgang geboekt op het vlak van lucht- en watervervuiling, de uitstoot van broeikasgassen, afvalrecyclage en energie uit hernieuwbare bronnen, maar sinds 2014 is de energievraag gestegen: dat leidt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen uit transport. Het grootste probleem voor het milieu in de EU blijkt het verlies aan biodiversiteit te zijn. Daarbij wil ik nog opmerken dat bij omgevingsvergunnings onderzoek van Katelijne pARKING men totaal NIets over de Biologie van dit stuk onderzocht en opgetekend heeft! enkel dat het gaat over Onkruid en opgeschoten bomen' terwijl er zie waarnemingen wel degelijk zeer zeldzaam leven is, en VOORAL VEEL leven in vorm van planten , insecten, vlinders, vogels, met speciaal micro-klimaat op dit stuk. Moest stadsbestuur evenveel aandacht hebben hiervoor als voor de andere beleidszaken, we zouden al verder staan. Een klein beetje meer volledigheids- en waarheidsgehalte kan nooit schaden, en zal leiden tot ..misschien toch echt betere kwaliteit?
tine devroye
Aan beide kanten van het kanaal kan men ook veel doen voor verbeteringen voor de fietsers/wandelgenot, voor meer natuur (biodiversiteit): ik denk aan het saaie grasveld naast baron ruzettelaan (ongeveer midden de straat) daar kan men bv kleine fruitbomen zetten, meidoorns.. zodat het zicht op de drukke straat wegvalt (plus andere hinder) en er meer te beleven valt op de tragelweg=fiets/wandelpad. Ook aan overzijde , kan men zelfs volledige baan autovrij maken tot aan de Ring, als men een beetje verder dan naast spoor een nieuwe weg zou maken, zodat fietsers van toekomstig VTI-school, alle veiligheid krijgen om te fietsen.

Jouw reactie