Ontsluiting Kraanrei en maritiem museum in Poortersloge

Tony Willems
Historische stad in ontwikkeling - Reien en andere waterwegen, Historische stad in ontwikkeling
Besproken

Kraanrei

Drie zijden van het 'Groot Vierkant' waarbinnen de eerste graven van Vlaanderen zich in de 9e eeuw tegen de Vikings verschansten (< de Groenerei, de Sint-Annarei en de Spiegelrei), staan duidelijk als water ingekleurd op de plattegrond van de Brugse binnenstad. De vierde zijde ontbreekt en is niet ingekleurd. Dit gaat over de Kraanrei. Deze bestaat nog steeds, maar is overwelfd en loopt onder de huizen door.

Hoe zou deze er momenteel uitzien? Kan hier geen gedeelte van zichtbaar gemaakt worden voor het publiek? 

Op een infopaneel op het Jan van Eyckplein staat een foto van die overwelfde Kraanrei. Zo te zien is ze verscheidene meters breed en hoog en heeft ze een gemetseld tongewelf. Ze is wel 500 meter lang, loopt ondergronds van het einde van de Spiegelrei tot achter de H. Bloedbasiliek en maakt een brede bocht onder het Kraanplein. De overwelving is op geen enkele plaats zichtbaar.

Die ontsluiting kan het best gebeuren in de kleine tuin naast de Poortersloge. Volgens de plannen loopt de overwelving precies onder die tuin, iets dichter bij de straat dan bij de muur van de Poortersloge. Onderaan de toren van de Poortersloge geeft een poortje in de kelderverdieping toegang tot die tuin. Het is mogelijk om vanaf het poortje een gang te maken in de tuin door het gras en trappen naar beneden tot aan de gewelven van de vroegere Kraanrei.

Deze 18de eeuwse constructie met tongewelf is de moeite van het ontsluiten waard. Helemaal spectaculair wordt het wanneer een opening in de muur kan / mag gemaakt worden en een constructie (gesloten glazen cabine?) aangebracht die de bezoekers in staat stellen de overwelving lijfelijk binnen te gaan.

Bovengronds is dat alles aan het zicht onttrokken aangezien de tuin aanzienlijk lager ligt dan de aanpalende straten en hij afgeboord is met een zware borstwering, een paar bomen en hoge struiken. Voor die werken moeten geen gebouwen afgebroken worden. Alleen een stuk haag en enkele vierkante meter gras zouden sneuvelen.

 

Poortersloge
 

De poortersloge, de toegang tot de ontsloten Kraanrei en de tuin zijn sinds 2014 eigendom van de stad. 

De kelderverdieping van de Poortersloge kan gelinkt worden aan de geschiedenis van de Kraanrei.

De Poortersloge - die momenteel leeg staat - was één van de belangrijkste gebouwen van het laatmiddeleeuwse Brugge, gelegen middenin de toenmalige haven en Natiehuizen.
Aangezien de ontsloten Kraanrei het best bezocht kan worden via de kelderverdieping van de Poortersloge, verdient het aanbeveling in één of meer kelderruimten duiding te geven over de Kraanrei en de Poortersloge.
Zo kunnen er ook het Tolhuis, de pijndershuisjes, de stadswaag, de Waterhalle, de stadskraan, de kranekinders, het huis Ter Beurze, de vele Natiehuizen, de vroegere havenactiviteiten - kortom het belang van Brugge als wereldhaven in de 13de tot 15de eeuw - de tijd van het Hanzeatische en kosmopolitische Brugge, gedocumenteerd en geïllustreerd worden. Dat komt in geen enkel stedelijk museum aan bod.
Bij uitbreiding kan de hele maritieme geschiedenis van de stad een plaats krijgen, de (uit)bouw van de haven van Zeebrugge tot de huidige situatie van Port of Zeebrugge.

Zo krijgen een keldergedeelte van de Poortersloge als maritiem museum, en de ontsloten Kraanrei als waterbouwkundig erfgoed, samen een museale functie.

Reactie

Roel
Goed idee. Praktisch realiseerbaar tegen een (relatief) beperkte kostprijs. Geeft een duurzame bestemming aan een deel van de Poortersloge. Wel aandacht dat het groen op die plaats niet volledig verdwijnt. Best het stuk opengelegde kraanrei "integreren in de tuin" zoals voorgesteld. Overigens verdient de gehele Poortersloge ondertussen wel meer aandacht en een nieuwe bestemming. Een toeristisch-maritiem luik kan een eerste aanzet zijn voor herwaardering van dit gebouw..
JOHAN KIMPE
Een zeer goed voorstel van collega gids Tony Willems. De ontsluiting en doorkijk zal een duidelijk beeld geven van de kanalisatie van de eerste stadsomwalling.
Patricia Vyncke
Een bredere visie op het water in de stad volgens een Brugse Gentenaar... Akkoord. Maar dit neemt niet weg dat het mij een zeer goed idee lijkt. Uiteraard nog maar in de ideeënfase, maar dat is toch zo met alle ideeën, niet? De poortersloge verdient veel beter dan leeg te staan. Er staat al zoveel leeg in Brugge.. Ik hoop echt dat men er de nodige euro's voor over heeft... ik herhaal : voor over heeft...
Dierkens
Een leuke insteek, historisch onderbouwd
Claeys Roland
Een museale functie geven aan de Poortersloge i.v.m. met het maritiem en hanzeatisch verleden van Brugge is zeker wenselijk voor Brugge!
Lode Vanden Bussche
Schitterend idee, en misschien moet het in bepaalde omstandigheden mogelijk zijn om in de overdekte Kraanrei te wandelen (of te varen) van de Poortersloge tot achter de Bloedbasiliek, liefst met een ervaren stadsgids erbij!
de toekomst van...
De Poortersloge wordt ingericht om als tentoonstellingsruimte voor actuele kunst te dienen. Er kunnen ook door Musea Brugge georganiseerde tentoonstelling plaatsvinden in het kader van het 300-jarig bestaan van de Stedelijke Academie, die ooit in de Poortersloge gehuisvest was. Het gebouw moet klaar zijn om in 2018 als centrale tentoonstellingsplek te dienen in het kader van de tweede Triënnale rond actuele kunst en architectuur.
Marie-Christine Leys
goed idee, mooi uitgewerkt voorstel!!!
Pol Martens
Is een verdere stap, het opofferen van de tuin van de Poortersloge voor het op die plek openleggen van de waterloop, haalbaar? Of een stap te ver?
Olivier Eloy
Zeer goed idee van Tony ! Zal een meerwaarde geven aan Brugge.

Pagina's

Jouw reactie