Herbestemming open ruimte

Dirk Vercoutter
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking
Open ruimtes die vrij komen nuttig invullen en niet 'verkletsen' aan immobiliënmaatschappijen

Er komen de eerstvolgende jaren verschillende gebouwen (kloosters / kerken) vrij, met daaraan gekoppeld  open ruimtes.
Het is belangrijk om deze groene ruimtes te behouden, bijvoorbeeld de tuin van het Engels klooster. Als je de stad aantrekkelijk wil maken, dan hebben de inwoners rustplaatsen nodig waar ze tot zich zelf kunnen komen en waar het goed leven is. De gebouwen die vrij komen, kunnen diverse bestemmingen krijgen, zoals musea die nu te krap gehuisvest zijn, overbrengen naar één van deze gebouwen. Dit is niet alleen goed voor de musea in kwestie, maar zo kan je ook andere delen van de stad toeristisch aantrekkelijker maken. Een idee kan zijn: Gruuthuse in de gebouwen van het Engels klooster. Dit sluit nauw aan bij de omgeving van de Jeruzalemkerk, het Guido Gezellemuseum en de Molens.
Andere gebouwen kunnen aangewend worden om er sociale appartementen van te maken; niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongere gezinnen of alleenstaanden. Op die manier wordt de binnenstad terug meer bewoond en wordt er voor zowel de jonge als voor de oude generatie gezorgd.
Een kerk die vrij komt, kan ingericht worden tot een keuken die door het CAW beheert wordt voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Op zich moet iedereen er toegang tot kunnen hebben, eventueel kan dit bijkomend aangewend worden voor de organisatie van socio/culturele activiteiten. Een kerk kan ook omgebouwd worden tot een congresruimte; er is dus heel wat mogelijk!

Reactie

lieve dollé
kloosters en de aanliggende tuinen kunnen een onderdak bieden waar jongeren en bejaarden samen kunnen huizen. zorg voor elkaar. de tuinen zijn ideaal voor groenten en fruighaarden, .. volkstuintjes... Kloosters kunnen ook gebruikt worden voor mensen die nood hebben aan een plaats om tot rust te kunnen komen....waar kunstzinnige activiteiten kunnen gegeven worden....
de toekomst van...
Niettegenstaande de eeuwenlange bouwactiviteit en d e uiteenlopende vormen van verdichting van het stedelijk weefsel, kleurt de historische binnenstad van Brugge, vergeleken met andere historische steden, van- daag nog opvallend groen. Deze eigenschap maakt het wonen er zeer aantrekkelijk. Tegelijk houdt deze troef echter een reële bedreiging in. De open ruimte dreigt immers onder druk te komen door een aantal mogelijke beleidsopties en geplande private initiatieven en projecten. Met het beleidsplan voor de open ruimte wenst het stadsbestuur te beschikken over een instrument om op korte en middellange termijn op een duurzame wijze om te gaan met de open ruimte in de historische binnenstad. Het doel is het afbakenen van een globale visie op de gewenste open ruimtestructuur voor de volledige binnenstad, aangevuld met concrete aanbevelingen en acties voor een reeks geselecteerde openruimtecases: https://www.brugge.be/beleidsplan-voor-de-open-ruimte-in-de-historische-binnenstad-van-brugge-deel-1-beleidsnotapdf

Jouw reactie