Disclaimer

PRIVACY

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE VAN DE TOEKOMST VAN BRUGGE

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.
U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen.
De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Copyright 2013 Stad Brugge

De site van DE TOEKOMST VAN BRUGGE bevat informatie over het project de toekomst van Brugge.
Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.
Deze site werd door DE TOEKOMST VAN BRUGGE werd met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. De Stad Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Stad Brugge biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet.
Stad Brugge behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

DE TOEKOMST VAN BRUGGE maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van DE TOEKOMST VAN BRUGGE terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Brugge gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stad Brugge, tenzij louter voor consultatie.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s and dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Stad Brugge of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Stad Brugge of, desgevallend, van derden.
Hyperlinks
De website van Stad Brugge kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Stad Brugge kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Stad Brugge is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Stad Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van de Stad Brugge.
Update van de gebruiksvoorwaarden
Stad Brugge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.