Nieuwe stap bij project Beurshal: Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ als voorkeursbieder

6 december 2017

Er is een nieuwe stap gezet in de realisatie van de nieuwe Beurshal: uit de verschillende inzendingen is er nu één voorkeursbieder gekend. De komende maanden onderhandelt de Stad verder met dit internationaal ontwerpteam (met o.a. architect Eduardo Souto de Moura) om in het voorjaar tot een definitief ontwerp te komen. We tonen je al enkele simulatiebeelden hierboven. Dit zijn nog geen eindbeelden, maar ze geven wel een idee van de look & feel waarvoor de beoordelingscommissie koos. 

De weg naar een nieuwe Beurssite

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw tot nu speelde de beurshal een belangrijke rol in het Brugse evenementengebeuren. De beurshal was rond het moment van de sloop bijna vijfitg jaar oud en vertoonde al jaren gebreken (slecht geïsoleerd, lekkend dak en de elektrische installatie voldeed niet meer aan de wetgeving). De zaal was gedateerd en miste de uitstraling die een centrumstad als Brugge verdient. Hierdoor werd nagedacht over een vernieuwde, eigentijdse infrastructuur. Verschillende locaties passeerden de voorbije jaren de revue. Ook de congresinfrastructuur werd bekeken: de Stad wil in de toekomst meer meerdaagse internationale (medische, wetenschappelijke, ...) congressen van middelgrote omvang aantrekken.  Daarvoor is een nieuwe moderne congresinfrastructuur - die volwaardig uitgerust is om groepen van 500 tot 600 personen te ontvangen volgens het '3-stoelenprincipe':  een congresdeelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte - broodnodig.

Op het einde van 2015 kwam er in dit dossier meer duidelijkheid: de Stad besliste om de oude beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken dat een modern onderkomen moet bieden voor beurzen en congressen. Eén van de uitgangspunten van het dossier was dat beide functies naast elkaar en terzelfdertijd moeten kunnen functioneren. Daarnaast werden in de opdrachtomschrijving hoge eisen gesteld op basis van functionaliteit, comfort, toegankelijkheid en duurzaamheid. Het is de ambitie om binnen het project ook de volledige omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen, waardoor dit een mooi stadsvernieuwingsproject is.

Het stadsbestuur is ambitieus in dit project en onderstreepte dit met het beschikbaar stellen van een bouwbudget (voor nieuwbouw + omgevingsaanleg) dat geplafonneerd is op 40 miljoen euro (alles inbegrepen). Voor de financiering van deze investeringsuitgave voorziet het stadsbestuur sinds dit jaar een fonds, waar elk jaar een bedrag aan wordt toegevoegd dat gelijk is aan de toeristentaks (raming: zo'n 3,8 miljoen euro per jaar).

Het afgelegde traject en de rol van de toekomst van Brugge

Om dit project te realiseren, werd niet gekozen voor een 'architectuurwedstrijd', maar voor een procedure van 'design & build' waarbij naast de keuze van het ontwerp ook onmiddellijk een volledig team (bestaande uit minstens een ontwikkelaar, een architect en een aannemer) gekozen wordt dat het project zal realiseren tegen een in de offerte vastgelegd bedrag en binnen een overeengekomen termijn.

Er werd een Europese oproep tot kandidaatstelling naar geïnteresseerden gelanceerd. In totaal werden tien kandidaturen van gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers ingediend. Uit die kandidaturen werd vorig jaar - onder meer op basis van ervaring en referenties - een selectie gemaakt van de vijf teams die - naar oordeel van de commissie - het meest geschikt waren om de opdracht uit te voeren. Na een eerste grondige beoordeling van de offertes werden eind maart 2017 twee teams geweerd uit de procedure wegens onregelmatigheid van hun offerte. De beoordelingscommissie bekeek in juni 2017 de offertes van de drie resterende teams en hierbij waren nog een aantal vragen en onduidelijkheden. De teams kregen tot eind september om antwoorden op die vragen te bezorgen. Half oktober werden de  voorstellen door de beoordelingscommissie op basis van de gunningscriteria uit het bestek tegen elkaar afgewogen. Dit resulteerde in een concreet advies dat overgemaakt werd aan het college van burgemeester en schepenen. In de zitting van 20 november 2017 volgde het college het voorstel van de beoordelingscommissie: het team 'Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE' werd aangeduid als voorkeursbieder. Er wordt nu overgegaan tot de finale onderhandelingen tussen Stad Brugge en de voorkeursbieder richting ‘best and final offer’ (BAFO). In de loop van deze procedure kunnen bijkomende verfijningen, aanpassingen en aanvullingen worden gevraagd om zo de oorspronkelijke offerte te verbeteren en te optimaliseren. Streefdoel is om in het voorjaar van 2018 tot een definitieve gunning van de opdracht te komen.

De toekomst van Brugge hield in april 2016 een inspiratiesessie waarbij alle geïnteresseerden konden meedenken over de inrichting van de publieke ruimte rondom het beursgebouw én mogelijke nevenfuncties. De opmerkingen en suggesties werden overgemaakt aan de kandidaat-ontwerpers met de vraag om dit te bekijken en waar mogelijk te integreren. Wat in het ontwerp van de huidige voorkeursbieder meegenomen werd, is de vraag naar een open plein, het behoud van de bomen en het voorzien van horeca gelegenheid. De verdere invulling van een deel van het plein (denk aan zitinfrastructuur of een spelelement) wordt nog verder onderzocht.

Hiernaast werden via het platform van de toekomst van Brugge ook enkele ideeën ingediend over het Beursplein: Beursplein, open plein / 'Mercat central' op het Beursplein / Beursplein, hipste plein / ondergronds museum van het boek op het Beursplein / tweede leven voor het Beursplein en een heraanleg van het Beursplein.

Architectuur en inplanting

De beoordelingscommissie - onder deskundige leiding van bOb Van Reeth - koos voor dit voorstel omdat het een oprecht en tijdloos ontwerpvoorstel is in verschijningsvorm, beeldwaarde en materiaalgebruik. Het ontwerpvoorstel wenst de site en de omgeving niet grondig te wijzigen, maar wil zich vooral inpassen en kwalitatieve meerwaarde bieden. Het gebouw heeft niet de ambitie om spectaculair te zijn. Het is robuust en aanwezig, op een integere en tijdloze wijze.

Er werd bewust gekozen voor een sober publiek gebouw waarbij de architectuur de functionaliteit van het gebouw ten volle ondersteunt. Het weerhouden concept biedt de grootst bruikbare netto-vloeroppervlakte voor de beurs- en congresactiviteiten van alle ingediende voorstellen. 

Belangrijk is dat de beurszaal aan 3 zijden voorzien is van glazen schuifwanden, die volledig kunnen opengezet worden. Dit biedt voor de Stad mogelijks een opportuniteit om een overdekt (beurs)plein te creëren op de dagen dat er geen specifieke beurzen of evenementen gepland zijn. Zo geef je aan de Bruggelingen een overdekt plein.

De beoordelingscommissie was van oordeel dat het nieuwe gebouw ten dienste zal staan van buurt en wijk, bewoner en bezoeker, alsof het er altijd al gestaan heeft. Bovendien voldoet het ontwerpvoorstel aan de hoge eisen die gesteld werden naar duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid.

De footprint van het gebouw blijft dezelfde als van het gebouw dat er voorheen stond, nl. 5.250 m². De gevels van het gebouw worden volledig opgetrokken uit recuperatiebaksteen, wat een Brugse eigenheid met zich mee zal brengen. De hoogte van het gebouw bedraagt nu 31 meter. Daarmee kijken de bovenste verdiepingen uit boven de huizen van de Zwijnstraat. Vanuit het ruime restaurant en de cateringruimte op de bovenste verdieping kan je in de toekomst genieten van een zicht op het Brugse dakenlandschap. De  ontwerper koos er voor om het gebouw qua inplantingsplaats te verschuiven. In het ontwerp ontstaat een nieuw Beursplein aan de kant van de Hauwerstraat / Zwijnstraat, als ontvangstplein voor de bezoekers. Het gebouw verschuift dus meer richting Maagdenstraat, maar houdt wel voldoende afstand van de bewoning daar. De ontwerper koos ervoor om het hoogste gedeelte van het gebouw te situeren in het verlengde van de Kegelschoolstraat waarmee in de praktijk een nieuwe aantrekkelijke verbinding met de Smedenstraat gerealiseerd wordt.

 

  • Ruime kwalitatieve omgevingsaanleg van alle aangrenzende straten
  • Ondergrondse parking voor 125 wagens. Deze extra parkeerfaciliteiten voor auto’s worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Stad Brugge wil de omwonenden ook de mogelijkheid geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren
  • 263 Ondergrondse fietsstallingen
  • Binnen het budget wordt een VLAREM 'klasse III'-gebouw aangeboden dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Het gaat dus om zeer performante akoestische isolatie, wat dus zowel ten goede komt aan de buurtbewoners als de evenementorganisatoren

Meer info over onder ander meer alle teams en de beoordelingscommissie op de stadswebsite

Zie ook

3 oktober 2018

Op 3 oktober was het exact één jaar geleden dat we samenkwamen om het anti-eenzaamheidsplan op te starten. Stadsdiensten, verenigingen en buurten gingen met het thema eenzaamheid aan de slag. Op donderdagmiddag 29 november komt er een opvolgcongres. Jouw input is hierbij van belang. Blokkeer de datum alvast in je agenda.

31 augustus 2018

Dit schooljaar wordt het project brede school uitgebreid van zes naar elf scholen. Er komen tandems bij in Brugge-noord en Brugge centrum.